Stanovy klubu

KVH VVP Milovice

IČ: 27017656

Cílem klubu (občanského sdružení) je pro členy získávaní a prohlubování vědomostí o historii a současnosti světových armádách.

Financování klubu bude probíhat z členských příspěvků, doplňkově ze zajištění pořadatelské služby a sponzorských darů.

Za finance odpovídá hospodář klubu, který je volen Valnou hromadou. Valná hromada také schvaluje rozpočet klubu.

Nejvyšším rozhodujícím orgánem je tzv. Valná hromada složená ze všech členu klubu. Právo rozhodovat má Valná hromada pokud se na zasedání klubu sejde víc než 60% členů klubu.
Valná hromada bude zasedat jednou ročně.

Vedení klubu tvoří tzv. rada klubu tvořená předsedou klubu, 4 místopředsedy, kteří jsou voleni na čtyřleté volební období.
Radu volí Valná hromada a musí být při volbě přítomno víc než 60% členů klubu. Každý člen rady musí získat nad poloviční většinu hlasu od přítomných členů.

Změnu stanov navrhuje rada klubu a musí jí schválit Valná hromada klubu a při volbě musí být přítomno víc než 60% členů klubu. A pro změnu stanov musí hlasovat minimálně 70% přítomných členů.

Rada klubu jmenuje klubovou testační komisi.

Statutární orgán budou tvořit členové rady klubu (předseda a 4 místopředsedy).

Rada klubu je statutárním orgánem, za který jedná předseda společně s jedním dalším členem rady.

Statutární orgán také zajistí informovanost všech členů klubu o průběhu jednání a všech změnách, ke kterým v klubu dojde.

Práva a povinnosti členů klubu:

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let.
 2. O přijetí nového člena rozhoduje rada klubu. Každý nový člen je přijat na zkušební dobu 3 měsíců. Poté je mu členství změněno na dobu neurčitou. O dřívějším přechodu na dobu neurčitou rozhoduje rada.
 3. O zrušení členství rozhoduje valná hromada. Zrušení členství je platné pokud o něm rozhodne 70% členů valné hromady. Návrh na zrušení členství podávají členové rady.
 4. Valná hromada je složena ze členů klubu přítomných na schůzi, minimální počet přítomných musí být nejméně 60% z celkového počtu členů klubu.

Práva a povinnosti vyplývající z členství

 1. Každý člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí rady klubu
  2. platit měsíční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou (je možnost zaplatit členský příspěvky na celý rok dopředu)
  3. prokazovat se při účasti na valné hromadě a při jiných aktivitách klubu klubovým průkazem
  4. oznámit radě klubu změny týkající se uvedených údajů
 2. Každý člen má právo
  1. účastnit se zasedání valné hromady a výkonného výboru. Návrhy a připomínky předávat členovi rady který je přednese na zasedání
  2. účastnit se akcí pořádaných klubem
  3. platit jako měsíční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení valné hromady
 3. Řádný člen klubu, který není v prodlení s placením měsíčního členského příspěvku, má dále právo
  1. hlasovat na valné hromadě
  2. volit a být volen do rady klubu
 4. Řádnému členu, který je v prodlení s placením měsíčního členského příspěvku, se pozastavují jeho práva spojená s řádným členstvím.
 5. O výjimce z placení příspěvků rozhoduje valná hromada.
 6. Zánik členství
  Členství v klubu zaniká
  1. smrtí fyzické osoby - člena klubu
  2. podáním oznámení členem o ukončení členství
  3. vyloučením člena pro hrubé porušení stanov; o vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh rady klubu, který ji k tomu účelu svolá
  4. zánikem klubu

Klub zanikne, pokud se na tom usnese Valná hromada klubu při účasti 60 % členů a nejméně pro zánik klubu bude hlasovat minimálně dvoutřetinová většina přítomných členů.
Spolu s rozhodnutím o zániku rozhodne Valná hromada v souladu s platnými právními předpisy i o způsobu vypořádání majetkových záležitostí.

Tyto stanovy byly registrovány na Ministerstvu vnitra 28. ledna 2005